Regulamin

DZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.klamkamusicrecords.com jest Małgorzata Kujawska-Zemła, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod Klamka Music Records Małgorzata Kujawska-Zemła z siedzibą w (43-360) Bystra, ulica Promienista 18, NIP: 6282107538, REGON:387556401 , zwany w dalszej części Regulaminu: „Sprzedawcą, Usługodawcą lub Administratorem danych”.

Kontakt ze Sklepem internetowym odbywa się poprzez:

  • adres do korespondencji pocztowej: (43-360) Bystra, ulica Promienista 18
  • adres poczty elektronicznej: meg@klamkamusic.com
  • telefonicznie: +48 691 403 083 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 18:00 – (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, zasady składania Zamówień na Towary oraz realizacji Zamówień, zasady zapłaty ceny za Towary, a także uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zwarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania wyraźnie wynika co innego:

CENA – określona w złotych polskich (PLN) kwota brutto należna Sprzedawcy za przeniesienie własności Towaru na Kupującego zgodnie z Umową sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie i jest zależna od wybranego przez Klienta sposobu płatności i rodzaju dostawy. Kupujący jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia,

DOSTAWA – ­powierzenie przez Sprzedawcę Towarów przeznaczonych dla Kupującego podmiotom trzecim w celu ich dostawy,

KONSUMENT – rozumiany jest jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

KOSZYK – usługa udostępniona każdemu Kupującemu, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów,

KUPUJĄCY (Klient) – użytkownik Sklepu internetowego rozumiany jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, która dokonuje Zamówienia i kupna Towaru dostępnego w Sklepie internetowym działającym pod adresem: www.klamkamusicrecords.com

REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu w systemie Sklepu internetowego przez Kupującego Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta,

REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady kupna i sprzedaży dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.klamkamusicrecords.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego stanowiący integralną część Regulaminu,

PROMOCJA – zniżka/rabat udzielana Kupującym w Sklepie Internetowym, oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego Towaru,

SPRZEDAWCA – Małgorzata Kujawska-Zemła, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nazwą: Klamka Music Records Małgorzata Kujawska-Zemła z siedzibą w (43-360) Bystra, ul. Promienista 18, NIP: 6282107538, REGON: 387556401

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy działający pod adresem: www.klamkamusicrecords.com

TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, będący przedmiotem Umowy sprzedaży,

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Towarów za zapłatą Ceny, powiększonej o ewentualny koszt wysyłki, której warunki szczegółowo określa niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).W razie wątpliwości, za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Sprzedawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sklepem internetowym, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia tych usług przez te podmioty,

USTAWA – rozumie się przez to w zależności od kontekstu użytego w niniejszym Regulaminie: ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 121 z późn. zm.), ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr. 144, poz. 1204, z poźn. zm.), ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym jakim jest Sklep internetowy działający pod adresem: www.klamkamusicrecords.com w tym do akceptacji Regulaminu, zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę,

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towary jakie zamierza nabyć Kupujący oraz dane Kupującego niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

DZIAŁ II ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

ROZDZIAŁ I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

Usługodawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z Konta utworzonego podczas Rejestracji lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług Sklepu internetowego w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy:

Kupujący podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

Kupujący dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

Kupujący przekazywał za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronione przez przepisy prawa.

Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto Kupującego, oraz usługa interaktywny formularz Zamówienia.

ROZDZIAŁ II USŁUGA KONTO KLIENTA

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Kupującego w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Kupującego: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

Kupujący, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Kupującego, takich jak np.: historia zamówień oraz możliwość edycji adresów wysyłki.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

ROZDZIAŁ III USŁUGA INTERAKTYWNY FORMULARZ

5. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dodania Towaru do koszyka z pominięciem Rejestracji i utworzenia Konta Kupującego.

Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

ROZDZIAŁ IV WYMAGANIA TECHNICZNE SKLEPU INTERNETOWEGO

6. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych Sklepu internetowego wymagany jest dostęp do Internetu oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wymogów technicznych niezbędnych do współpracy ze Sklepem internetowym.

Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie dostęp do infrastruktury niezbędnej do korzystania ze Sklepu internetowego.

Świadczenie Usług elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych za zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenie, za pomocą którego Kupujący korzysta ze Sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa:
   • Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej,
   • Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub
   • Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej.
  • rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,
  • posiadanie przez Kupującego aktywnego konta e-mail.

Usługodawca uprawniony jest do zawieszania świadczenia Usług elektronicznych oraz wstrzymania działań Sklepu internetowego na okres niezbędny do wykonania działań modernizacyjnych lub konserwacyjnych dotyczących Sklepu, o czym każdorazowo poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ V WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

7. Kupującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez konieczności wskazania przyczyn tego wypowiedzenia przez Kupującego.

Wypowiedzenia umowy należy dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-milowy: meg@klamkamusic.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

W przypadku Kupujących będących Konsumentami w powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach Konsumenta określające odstąpienie Konsumenta od umowy świadczenia Usług elektronicznych (14 dni).

Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Kupujący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Kupujących korzystających ze Sklepu internetowego Usługodawcy.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru) Kupujący może składać:

  • pisemnie na adres: 43-360 Bystra, ul. Promienista 18,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: meg@klamkamusic.com

Zaleca się̨ podanie przez Kupującego w opisie Reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  • żądania Kupującego oraz,
  • danych kontaktowych składającego Reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu Reklamacji.

Ustosunkowanie się̨ do Reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego lub w inny podany przez Kupującego sposób.

DZIAŁ III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

ROZDZIAŁ I ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

8. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:

  • złożenie Zamówienia bez Rejestracji,
  • złożenie Zamówienia oraz jednoczesne zarejestrowanie się,
  • złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: meg@klamkamusic.com

Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wybór opcji dla firmy lub klienta indywidualnego.

Złożenie Zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego (§8 ust 1 pkt 1) polega na dodaniu odpowiednich Towarów do Koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Kupującego Towary znajdują się w Koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz dane do wysyłki, dane Towaru (rodzaj Towaru oraz jego ilość) a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie poprzez naciśnięcie pola KUPUJĘ I PŁACĘ.

W przypadku wyboru opcji tzw. „szybkich zakupów” (§8 ust 1 pkt 2), po dokonaniu wyboru Towaru należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka ” i dokonać zakupu. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Kupującego Towary znajdują się w Koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz dane do wysyłki, dane Towaru (rodzaj Towaru oraz jego ilość) a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie poprzez naciśnięcie pola KUPUJĘ I PŁACĘ.

Złożenie Zamówienia oraz jednoczesne zarejestrowanie się (§8 ust 1 pkt 3) polega na dodaniu odpowiednich Towarów do Koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Kupującego Towary znajdują się w koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz dane do wysyłki, dane Towaru (rodzaj Towaru oraz jego ilość) a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie poprzez naciśnięcie pola KUPUJĘ I PŁACĘ.

Złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem meg@klamkamusic.com, polega na podaniu w korespondencji elektronicznej wybranych Towarów ich ilości oraz podaniu swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz danych do wysyłki.

W trakcie składania Zamówień, o których mowa w 8 ust 1 niniejszego regulaminu Kupujący zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

Towary prezentowane w Sklepie internetowym są ręcznie wykonywane co oznacza, iż mogą występować naturalne rozwarstwienia i pęknięcia w zastosowanym materiale oraz różnice co do ich koloru a także rozmiaru w stosunku do tego co Sprzedawca wskazał w ofercie zamieszczonej na stronie Sklepu internetowego.

Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania Zamówienia potwierdzić Zamówienie u Kupującego drogą elektroniczną lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (tj. soboty, niedziele i święta).

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Złożenie Zamówienia i/lub Rejestracja w Sklepie internetowym są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego Zamówienia lub wycofać złożone Zamówienie za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: meg@klamkamusic.com lub telefonicznie, jedynie do momentu wpłaty podanej w Zamówieniu kwoty pieniędzy. Jeśli Kupujący dokona płatności za zamówiony Towar, nie może zmienić ani wycofać Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia złożonego przez Kupującego a w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do jego poprawności dokonuje jego korekty w porozumieniu z Kupującym, zaś w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień przez Kupującego niniejszego Regulaminu Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę pod warunkiem, dostępności Towaru w magazynie Sklepu internetowego.

Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary widoczne w ofercie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty Ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego kwotę.

Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku:

błędnego/częściowego wypełnienia formularzu Zamówienia oraz braku potwierdzenia Zamówienia;

w czasie 5 dni nie zostanie zaksięgowana Kwota Zamówienia na koncie bankowym, Sprzedawcy podany na stronie www.klamkamusicrecords.com

wysłana przesyłka nie zostanie odebrana.

Na wszystkie Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu Faktura lub Paragon. Jeśli Konsument zachce otrzymać dowód zakupu w postaci Faktury, zobowiązany jest do zaznaczenia takiej opcji podczas składania Zamówienia.

ROZDZIAŁ II PŁATNOŚĆ

9. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu Cenę Towarów oraz koszt ich wysyłki.

Cena poszczególnych Towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane Ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania Zamówienia.

Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sklepu internetowego, na numer konta: 68194010763217327300000000 (w tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia),
  • płatność przy odbiorze osobistym – należność za Zamówiony Towar pobierana jest od Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.

Ceny widniejące na stronie Sklepu internetowego, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cen Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny lub warunków akcji promocyjnych.

ROZDZIAŁ III DOSTAWA

10. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w Zamówieniu sposób.

Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z błędami popełnionymi przez Kupującego, który w sposób nieprawidłowy lub błędny wypełnił formularz Zamówienia co doprowadziło do niedoręczenia Towaru do Kupującego i związaną z tym nieuzasadnioną odmową odbioru Towaru. Koszty związane z ponowną obsługą takiego Zamówienia oraz wysyłką Towaru ponosi wyłącznie Kupujący.

Sprzedawca dostarczy Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia (np. Kurier DHL, Paczkomat Inpost).

Koszty dostawy są wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia i wynoszą:

  • Poczta Polska: 11 zł
  • Paczkomat InPost: 12,99 zł
  • Kurier DHL: 16.90 zł
  • Odbiór osobisty: 0zł

ROZDZIAŁ IV CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

11. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ V ODBIÓR TOWARU

12. Sprzedawca informuje, że obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu, w obecności kuriera lub dostawcy.

W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki w trakcie jej sprawdzenia okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku Kupujący jest zobowiązany odmówić przyjęcia przesyłki i zażądać od przewoźnika ustalenia protokolarnie stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Protokół odmowy przyjęcia Towaru powinien zawierać informacje o rodzaju uszkodzeń mechanicznych.

W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości związanych z odbiorem Towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w niniejszym Regulaminie.

Nieuzasadniona odmowa odbioru Towaru lub jego nieodebranie w wyznaczonym terminie, uprawnia Sprzedawcę do wezwania Kupującego do wykonania Umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu jej wykonania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wykonania przez Kupującego Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym i obciążyć Kupującego kosztami zwrotu Towaru.

DZIAŁ IV REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

ROZDZIAŁ I REKLAMACJE ZAKUPIONEGO TOWARU

13. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady.

Gdy zakupiony przez Kupującego Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

Kupujący zgłaszając Reklamacje powinien czytelnie wypełnić formularz reklamacji, dołączony do przesyłki lub dostępny do pobrania na stronie Sklepu internetowego jako Formularz Reklamacji, po czym odesłać go razem z Towarem i dowodem potwierdzającym zakup (tj. faktura lub paragon) na adres: 43-360 Bystra, ul. Promienista 18, z wyraźnym dopiskiem „REKLAMACJA”.

W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może według własnego wyboru:

złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego usunie wadę lub wymieni Towar na wolny od wad albo zwróci Cenę, gdy nie będzie możliwa naprawa,

żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady (Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem określonym w pkt 1) wymagałoby nadmiernych kosztów).

Kupujący ma obowiązek zapakować odsyłany Towar w oryginalne opakowanie, w odpowiedni sposób zgodnie z jego właściwościami, tak aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powstałym podczas transportu.

Sprzedawca ustosunkuje się do Reklamacji w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta wykraczające ponad zwykłe użytkowanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będący wynikiem korzystania z niego poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca nie uznaje reklamacji związanych z:

  • uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi z winy Kupującego,
  • wadami, które powstały w skutek nieprzestrzegania instrukcji prania,
  • naturalnego zużycia materiału,
  • reklamacją wad wcześniej znanych przez Klienta o których został wyraźnie poinformowany podczas składania zamówienia,
  • wadami zgłoszonymi po czasie (tj. po 12 miesiącach od momentu ich wykrycia),
  • wadami odkrytymi po 2 latach użytkowania produktu.

ROZDZIAŁ II ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

14. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sprzedawcy: 43-360 Bystra, ul. Promienista 18, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: meg@klamkamusic.com. Kupujący zobowiązany jest także odesłać Sprzedawcy nabyty Towar wraz z otrzymaną fakturą VAT lub paragonem, zapakowany w sposób, który zapobiega ewentualnym zniszczeniom Towaru lub jego opakowania podczas transportu.

Termin czternastodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną od dnia jej zawarcia. Termin czternastodniowy dotyczy dni kalendarzowych.

Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z tym, że w przypadku, gdy Umowa:

obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa po 12 miesiącach od upływu czternastodniowego terminu określonego w ust. 1.

Jeżeli Konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularz odstąpienia od umowy. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.

W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Kupującego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki od Kupującego, Sprzedawca sprawdzi stan przekazanego Towaru (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością). Jeżeli Sprzedawca nie odnotuje żadnych defektów Towaru, na adres e-mail Kupującego prześle informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu Towaru, zaś na załączony w oświadczeniu numer konta zostanie dokonany zwrot pieniędzy, pomniejszony o koszty przesyłki, jaki został poniesiony w związku z jego dostarczeniem do Kupującego. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Jeżeli zwrot Towaru zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu), Sprzedawca przekaże Kupującemu na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu Towaru. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Sprzedawca odeśle Towar zaś kosztem przesyłki obciąży Kupującego.

Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Kupujący winien zwrócić Towary na adres Sprzedawcy: z wyraźnym dopiskiem „ZWROT” niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu m.in. w odniesieniu do umowy:

  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb „Towar spersonalizowany”,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • której przedmiotem dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • zawartej w drodze aukcji publicznej,
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Prawo do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia Kupującemu, stosuje się tylko do sprzedaży Towaru osobie fizycznej będącej Konsumentem oraz osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

ROZDZIAŁ III POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDACYCH KONSUMENTAMI

15. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Kupujących niebędących Konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny bez względu na wybrany przez Kupującego sposób płatności.

Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Kupującego niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru dostawcy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Kupującemu, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W przypadku wysłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem dostawcy Kupujący nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy w tym spisać z dostawcą protokół.

DZIAŁ V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16. Administratorem danych osobowych Kupujących przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania Zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest: Małgorzata Kujawska-Zemła, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nazwą: Klamka Musci Records Małgorzata Kujawska-Zemła z siedzibą w (43-360) Bystra, ul. Promienista 18, NIP: 6282107538, REGON: 387556401.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji Zamówień w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji Reklamacji, zwrotów oraz odstąpienia od Umowy sprzedaży, świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Zgromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe cele realizowane są zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym także jako rozporządzenie RODO.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie konta Kupującego oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia, w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Kupującego.

Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego lub w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy oraz w zakresie dokonania płatności agentowi rozliczeniowemu.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w osobnym dokumencie występującym pod nazwą: „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres zbieranych danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, Klient powinien kierować na adres: meg@klamkamusic.com z dopiskiem „Dane Osobowe”.

DZIAŁ VIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

17. Sprzedawca Sklepu internetowego działającego pod adresem: www.klamkamusicrecords.com dba o prawa Konsumenta w tym celu wskazuje w niniejszym Regulaminie zasady jakie powinny obowiązywać Sprzedawcę i Kupującego w związku zawieranymi Umowami Sprzedaży.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy zawsze tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy, pierwszeństwo mają zawsze przepisy Ustawy.

Kupujący będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w takich przypadkach może m.in.:

zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;

uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

18. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: www.klamkamusicrecords.com

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia ich na stronie Sklepu internetowego. Kupujący posiadający Konto w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, gdyż będą one realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.